باشگاه سهامداران

خرید کالا

شرکت خدمات گردشگری آتیه جهت رفاه حال سهامداران گرامی با مراکز معتبر خرید کالا و ارائه خدمات با شرایط ویژه به صورت نقد و اقساط قرارداد منعقد نموده است

خرید کالا

خدمات گردشگری آتیه جهت رفاه حال سهامداران گرامی با مراکز معتبر خرید کالا و ارائه خدمات با شرایط ویژه به صورت نقد و اقساط قرارداد منعقد نموده است.

خدمات ورزشی

شرکت خدمات گردشگری آتیه جهت رفاه حال سهامداران گرامی  با باشگاه ها و مجتمع های ورزشی با شرایط ویژه قرارداد منعقد نموده است.

خدمات درمانی

شرکت خدمات گردشگری آتیه جهت رفاه حال سهامداران گرامی با مراکز معتبر درمانی جهت ارائه خدمات پزشکی با شرایط ویژه قرارداد منعقد نموده است.

خدمات آموزشی

شرکت خدمات گردشگری آتیه جهت رفاه حال سهامداران گرامی با مراکز معتبر آموزشی با شرایط ویژه قرارداد منعقد نموده است.